Skip to main content

Posts

Showing posts from March 16, 2008

Luat an toan thuc pham: Xay dung mon hoc

PHÁC THẢO MÔN HỌC TỰ CHỌN: LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Hiện nay các môn tự chọn của LKD chỉ gồm các lĩnh vực pháp luật liên quan tới: giải quyết tranh chấp, phá sản, an sinh xã hội, cạnh tranh, và thị trường chứng khoán. Có một nhu cầu bổ sung các môn học mới, trang bị cho người học kiến thức pháp luật gần với cuộc sống, trong đó có pháp luật về an toàn thực phẩm. Cơ sở pháp lý cho môn học này hiện nay cũng đã được ban hành, gồm các quy định về trách nhiệm của người sản xuất trong BLDS, PL về vệ sinh an toàn thực phẩm 2003 và Nghị định 163/2004/ND-CP hướng dẫn thi hành PL. Nhìn rộng hơn, có thể nghiên cứu các quy định của BLHS 1999, các quy định về quản lý thị trường. Về mặt thiết chế, ít nhất có các cơ quan sau có thể liên đới: y tế, quản lý thị trường, hải quan và thương mại. Thực tế các vụ vi phạm PL cũng có thể cung cấp vô số tình huống thảo luận cho người học, từ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng tiêu dùng giả. Để góp phần xây dựng môn học chuyên ngành Luật vệ sinh an toàn thực