Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2016

Trả lời một công ty tư vấn

Từ góc nhìn của Anh, đâu là thách thức mà các nhà lãnh đạo và quản lý  tổ chức công Việt Nam cần quan tâm trong thời gian tới? Thách thức từ bên ngoài : sự xâm lăng về kinh tế, văn hóa, chính trị của Trung Hoa. Thách thức từ bên trong : giới đầu sỏ kiểm soát toàn bộ quyền lực kinh tế và chính trị, chia sẻ lợi ích với tư bản ngoại quốc và tư bản thân hữu, bóc lột đại đa số dân chúng còn lại. Việt Nam trở thành Philipines của thế kỷ XXI. Với hệ thống pháp luật & việc thực thi pháp luật chưa chuyên nghiệp , cùng cơ chế “xin-cho” và văn hóa “mệnh lệnh”, “duy tình” , theo Anh, những phẩm chất và năng lực lãnh đạo nào cần được ưu tiên, phát triển để trở thành một nhà lãnh đạo quản lý hành chính công có thể dẫn dắt được  tổ chức mình thành công và đóng góp cho đất nước? Về kiến thức : Hiểu biết về khoa học chính trị, phân tích chính sách công, và tình hình địa chính trị thay đổi nhanh trong khu vực. Về kỹ năng : Biết chọn việc ưu tiên, biết chọn đối tác ưu ti