Skip to main content

Posts

Showing posts from July 27, 2008

Bao ve nguoi tieu dung VN

Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ( đề tài của Bộ Tư pháp 6/2008) Báo cáo phúc trình (gồm gần 200 trang) và Phụ lục với 15 chuyên đề (gần 280 trang tư liệu). Sau khi đọc tài liệu, tôi xin được đóng góp cùng Ban chủ nhiệm đề tài một số ý kiến như sau: [1] Tổng quan: Đề tài đặt trọng tâm nghiên cứu vào cơ chế pháp lý, hiểu ít nhất theo hai bình diện gồm quy định pháp luật và các thiết chế thực thi pháp luật, nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Dựa trên 15 chuyên đề của các cộng tác viên, Báo cáo phúc trình có cấu trúc gồm 4 chương lớn: (i) những vấn đề lý luận, (ii) đánh giá thực trạng, (iii) kinh nghiệm nước ngoài và quốc tế, (iv) những đề xuất cụ thể xây dựng và vận hành cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng. Đánh giá chung, theo cảm nhận cá nhân, tôi cho rằng đề tài nghiên cứu có mục đích rất xác định, khá hẹp, các mục tiêu nghiên cứu có tính khả thi, thành phần cộng tác viên tham gia nghiên cứu đều là những chuyên gia có uy tín và có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu nhiều năm l