Skip to main content

Posts

Showing posts from June 1, 2008

Y kien ngan ve du luat dang ky bat dong san

Về mục tiêu của đạo luật và những vấn đề đạo luật này có thể giải quyết được: - Thứ nhất, cần phân tách hai loại vấn đề, vấn đề tuyên bố sở hữu hoặc các quyền tài sản liên quan đến đất đai và vấn đề tổ chức đăng ký các quyền đó. Tuyên bố các quyền tài sản về đất đai có lẽ thuộc phạm vi của Luật đất đai 2003, đang được sửa đổi. Đạo luật về đăng ký bất động sản thiên về các thao tác kỹ thuật, bao gồm tổ chức hệ thống đăng ký quyền tài sản liên quan đến đất, các giao dịch liên quan đến quyền tài sản đó (thế chấp, địa dịch, …); - Thứ hai, cần tổ chức đăng ký bất động sản như một dịch vụ công mà Nhà nước cung cấp cho người dân, hoặc không thu phí, hoặc thu một khoản tượng trưng rất nhỏ. Mục đích của việc đăng ký giúp cho Nhà nước thu được thuế điền sản, giúp cho người dân nhận được sự bảo hộ đối với quyền taì sản của mình. Đạo luật này chỉ phát huy được tác dụng nếu việc đăng ký nhà đất, cấp phát sổ đỏ lần đầu không gây tốn kém quá mức cho người dân (hiện nay thu khoảng 6%= 4% chuyển nhượn