Skip to main content

Posts

Showing posts from February 24, 2013

Đọc Bùi Mẫn Hân về sự cai trị của ĐCSTQ

Theo ông Hân, ĐCSTQ duy trì được sự cai trị ở Trung Hoa bởi ba chiến lược chính: một là đàn áp đối lập ngày càng tinh xảo, hai là ban phát bổng lộc từ đất đai và doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công để duy trì sự trung thành,  ba là lôi kéo sự tham gia của các thành phần cấp tiến như công chức, nhà quản lý, sinh viên và trí thức, lực lượng này hiện đã chiếm tới 70% trong số 78 triệu đảng viên Trung Quốc. Đảng đã đổi màu, không còn là đảng công-nông.