Skip to main content

Posts

Showing posts from April 24, 2011
Tin về bầu cử ngày 22/05: Tổng chi dự kiến > 700 tỷ đồng, đến ngày 22/05/2011 Bộ Tài chính đã xuất 1031 tỷ đồng , để bầu ra: - 000. 492 Đại biểu Quốc hội (trong số 827 ứng viên, chắc còn tự rút, hiện 1,66 chọn 1) - 00 3.832 Đại biểu 63 Hội đồng nhân dân tỉnh - 0 21.131 Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (697 huyện/quận, trừ một số thí điểm bỏ HĐND) - 281.491 Đại biểu hội đồng cấp xã (11.142 xã, phường; trừ các phường thí điểm bỏ HĐND) Tổng cộng: 306.946 vị sẽ trúng và sẽ được gọi là 30 vạn đại biểu dân cử . Nôm na, cứ gần 300 dân nước ta có một người được gọi là " dân biểu ".