Skip to main content

Posts

Showing posts from March 15, 2009

Xung quanh du luat ve tu do thong tin

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHO ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ LUẬT HỌC 2009-2011 (i) Những vấn đề về quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Góp phần đánh giá 20 năm thực hiện chính sách cổ phần hoá ở Việt Nam (ii) Khảo sát thực trạng giải quyết tranh chấp trong các công ty tại TP HCM và Hà Nội giai đoạn 2007-2009: Những tranh chấp và kênh giải quyết phổ biến (iii) Tranh chấp đất đai ở Việt Nam giai đoạn 2006-2009: Nhận diện, phân loại và khảo sát một số tình huống điển hình (iv) Tư hữu hoá quyền khai thác và hưởng dụng công sản ở Việt Nam: Nghiên cứu một số tình huống điển hình (v) Nghiên cứu đánh giá thực trạng cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2005 (vi) Nguồn thu từ tiền cho thuê đất và cạnh tranh giữa các địa phương ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010: Nghiên cứu khảo sát và đề xuất chính sách (vii) Nghiên cứu khảo sát quản lý sở hữu trí tuệ trong một số doanh nghiệp quy mô lớn ở Việt Nam: Đánh giá nhu cầu hình thành bộ phận quản lý sở hữu trí tuệ (viii) Góp vốn bằng công nghệ,